Ръководство за публикуване на научни статии

 

Eastern Academic Journal е уеб базирано електронно научно списание със свободен достъп. За публикация се приемат статии по актуални проблеми, оригинални научни и научно-приложни разработки, ревюта, мини-ревюта, както и обзорни статии на поканени специалисти в областта на обществените и природни науки. За удобство на авторите се предоставя възможност за предложение на рецензенти, които да оценят научното качество на изследователските разработки. Този подход в значителна степен съкращава времето, за публикуване на научни резултати. Трябва да се има предвид, че рецензент не може да бъде съавтор, член на семейството или всеки друг, който е в конфликт на интереси с изследователската тема. При изпращане на статия е необходимо придружително мотивационно писмо, подписано от водещия автор, от името на всички съавтори в потвърждение на това, че ръкописът (или части от него) не е публикуван и не е в процес на рецензия от друго списание. Наред с товa, в резюме трябва да се представи целта, постигнатите резултати, както и да се посочи приноса от изследването за широката публика.

 

Статията и мотивационното писмо се изпращат по e-mail до главния редактор на:editor@e-acadjournal.org

Приемат се статии на български и английски език. Статията трябва да бъде предоставена в DOC или DOCX формат, съвместим с Microsoft Office Word 2010. Примерна форма за съставяне на статия може да изтеглите оттук: български, English.

Статиите трябва да бъдат между 7 и 20 страници в съответствие с техническите изисквания за оформление. Условията за публикуване на ръкопис с обем по-голям от 20 страници се договарят допълнително с издателя. До два ръкописа от един и същи автор могат да бъдат публикувани в един брой.

  • Примерни форми Bg En

Статиите трябва да бъдат структурирани по следният начин:

 

Заглавна страница. Трябва да съдържа заглавие, имената на авторите, както и техните адреси. Водещият автор трябва да предостави пощенски адрес, e-mail и телефонен номер. Всички въпроси, възникнали по време на рецензията, ще бъдат отправяни към него.

 

Абстракт. С не повече от 250 думи трябва да се представят постигнатите резултати и крайно заключение.

 

Ключови думи. Препоръчително е използването от 3 до 7 ключови думи подредени в азбучен ред.

 

Въведение. Обзор върху темата, подкрепен с литературни източници, както и ясно дефинирана цел на изследването.

 

Материали и Методи. Подробно изложение на използваните материали, методи, инструментариум и процедура на изследването.

 

Резултати. Представяне на резултатите в логическа последователност, с включени таблици и фигури. Ясно представена значимост, в сравнение с предходни изследвания.

 

Заключение. Съдържа кратко обобщение и приносите от направеното изследване.

 

Библиографско цитиране. При цитиране на статии се посочва фамилното име на автора и годината, заградени в скоби (например Harper, 2000). В случаите с двама автори се посочват и двете фамилни имена. При трима и повече автори се посочва фамилното име на първия автор и "колектив", както и годината.

В частта "Литература" в края на статията, литературните източници се подреждат в азбучен ред.

 

Примерно оформление на литературните източници:

Статия

Gray, C.B. (2011). Democracy where and where not. J. Soc. Sci. 7, 284-289.

Стоянов E., Киров A., Асенов, M. (2009). Сравнителна характеристика на каолини за керамичната промишленост. Екология у околна среда, 21, 7-26.

E-journal статия

Loker, W M. (1998). The crisis of modernization in Chile. J. Ec. Sci. Available: http://www.library.arizona.edu/ej/jpe/volume_3/ascii-lokeriso.txt. Accessed on [2007-08-17].

Книга

Brooks, R.R. (1999). Plants that hyperaccumulate heavy metals. Wallingford: CAB International.

Глава от книга

Mason, J., Tluston, M. (2005). Recent developments in the prediction of global warming. In: K.L. Reekie (Ed.). Energy demand and planning. San Diego, USA: Elsevier, pp: 210-234

 

Авторски права. Авторите на публикувани научни статии в EA Journal запазват правото си над своя научен труд да бъде разпространяван свободно от тях (Creative Commons Attribution License).

Издателят и членовете на редакционния съвет не носят отговорност за съдържанието на публикуваните научни статии, както и за възможните последствия от тяхното оповестяване. Статии, за които издателят установи, че съдържат грешки, нарушават авторското право, издателската етика, изискванията за публикуване на научни изследвания или предоставят подвеждаща информация ще бъдат премахвани без предупреждение и компенсация.

В случай, че авторът е получил финансиране от или е бил обвързан по какъвто и да е начин с организации или лица, за които се смята, че е възможно да повлияят негативно върху верността на изложените резултати, той се задължава да упомене това в края на статията. Същото важи за всеки друг възможен конфликт на интереси.