Политики на списанието

Кариерно развитие, резултат от научна дейност с висока стойност


Цели и Задачи Рецензия Периодичност Свободен достъп "Open Access"


Цели и Задачи

 

Eastern Academic Journal публикува статии в областта на природните и обществени науки. Съществен акцент се поставя на оригинални научни трудове, отразяващи фундаментални и приложни резултати в областта на природните и технически науки, както и широкоспектърни изследвания в областта на обществените науки.

В списанието се разглеждат въпроси в областта на:

  • Обществените науки- Икономика, Социология и политически науки, Организация и управление, История, Филология, Право, Психология, Педагогика, Култура и изкуство, Научна информация, Обществено здраве, Философия и др.

  • Природни науки - Химия, Биология, Биохоимия, Екология, Математика, Геофизика, Астрономия и астрофизика, Физика, Механика, Геология, География и др.

  • Технически науки - Технология на продукти за широко потребление, Транспорт, Строителство, Геодезия, Архитектура и градоустройство, Електроника и електронна техника, Автоматика, Изчислителна техника и системи за управлние, Екология и опазване на околната среда, Машиностроене и машинознание, Електротехника, Метрология и уредостроене, Енергетика, Металургия, Химична технология, Технология на продоволствените продукти и др.

Брошура на списанието
PDF