Issue 3, November, 2023

 

LEGAL TECHNIQUES IN LEGISLATION

Goran Goranov
Pages: 79-97


ABSTRACT: Настоящата статия е продиктувана от все повече влошаващата се практика по законодателство в Р. България. Считаме, че законотворчеството трябва да се опира на строги постулати, за да бъдат приемани качествени и ефективни закони от Народното събрание. Нормативната основа на правната действителност са юридическите актове. Между тях за континенталната правна система, каквато е в частност правната система на Р. България, изключително важна роля имат законите като източник на правото. Приматът на правовата държава е основен момент в нормотворчеството. Оттам и огромното значение , което има въпросът за качеството на действащото законодателствто при спазването на законността.
Колкото по-съвършено е законодателството, колкото по-правилно то регулира обществените отношения и създава юридически гаранции за правовостта, колкото по-пълно съответства на научните изисквания, толкова по-лесно ще бъде изпълнена задачата по укрепването на правовата държава. Този важен въпрос е свързан и с юридическата техника. На помощ идва правната наука, която извежда фундаментални постулати в тази насока. Принос на настоящото изследване е подробното разглеждане на правилата на юридическата техника и осмислянето им в нова светлина на база развиващото се съвременно законодателство.
Не на последно място някои по-важни законодателни актове могат да бъдат подлагани и на предварително и всенародно обсъждане (обществен дебат), като предложенията, които се правят при това обсъждане следва да бъдат преценени и евентуално възприети от законодателя. Не бива да се забравя, че при предварителното обсъждане на законопроектите в законодателната комисия на Народното събрание могат да бъдат привленени научни специалисти в съответната област и изтъкнати учени в съответния правен отрасъл.

 

Keywords: източници на правото, законодателство , нормотворчество, обща теория на правото, правова държава, юридическа техника

 

Download full text as PDF file

 

 

Back to the contents of the volume